Shri Shri Vamanashram Swamiji visited Ramakrishna Math Mangaluru. Had interaction with Pujya Swami Jitakamanandaji, Adhyaksha of Ashram. 🌺🌿🙏

Pujya Vamanashram Swamij is the pontiff of Saraswat Brahmin community’s Shrisansthan Haldipur Math, Haldipur, North Karnataka Dist. 🌺🌿🙏