ಶ್ರೀ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ

 

belurmath_wallpaper22_1024x768
ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಉತ್ಕಟವಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗುರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀರಾಮ
ಷ್ಣರು ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *